Latin Steps © All rights reserved

BYRON LATIN FESTIVAL -  30 Oct- 2 Nov, 2014
BRISBANE LATIN FESTIVAL + SALSA SOLO  -  20 Nov- 23 Nov, 2014
SYDNEY LATIN FESTIVAL -  22 - 25 Jan, 2014